Adresem sprzedawcy w sprawach gwarancji i reklamacji jest: ANMOT TOMASZ GÓŹDŹ, ul. Wojska Polskiego 242, 25-205 Kielce, email: sklep@anmot.pl, tel. 605312488

Przed odebraniem przesyłki z Towarem Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone Klient zobowiązuje się do nieodbierania Towaru. Jednocześnie Klient powinien zawiadomić o fakcie naruszenia lub uszkodzenia opakowania Sprzedawcę pocztą e-mail.

1. Gwarancja

a. Sprzedawane w Sklepie internetowym Towary mogą być objęte gwarancją producenta.

b. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent Towaru lub osoba przez niego upoważniona, którym Towar przekazuje Sprzedawca wraz z dokładnym opisem wady z powodu której Klient reklamuje Towar. Opis wady, o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzany jest przez Klienta.

c. Warunki gwarancji, w szczególności czas jej trwania, określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru przez jego producenta.

2. Rękojmia

a. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klientów niebędących Konsumentami. Wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady Towaru realizowana jest zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień poniższych.

b. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili sprzedaży.

c. W przypadku stwierdzenia wady Konsument zgłosi ten fakt Sprzedawcy opisując jej charakter. Celem szybszego rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien skorzystać z formularza reklamacyjnego lubwzoru reklamacji dostępnych w Sklepie internetowym oraz podać następujące dane:

- numer paragonu / faktury VAT ………………………… ……… oraz datę wystawienia,

- nazwę części,

- symbol części,

- producenta części,

- datę stwierdzenia wady,

- datę montażu oraz przebieg,

- datę demontażu oraz przebieg,

- wskazanie stacji dokonującej montażu lub oświadczenie o samodzielnym montażu,

- markę, model, datę produkcji, typ nadwozia, pojemność, moc silnika, numer silnika, numer nadwozia VIN oraz informację o zasilaniu gazem samochodu, w którym dokonano montażu Towaru.

d. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, w szczególności wskazać czy:

- żąda obniżenia ceny,

- odstępuje od zawartej umowy,

- żąda usunięcia wady,

- żąda wymiany Towaru na nowy.

e. W przypadku gdyby opisana wada lub żądanie wymagało doprecyzowania Sprzedawca zwróci się do Konsumenta z żądaniem podania dodatkowych informacji lub sprecyzowania żądania.

f. Konsument wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy lub miejsca ustalonego w porozumieniu z Konsumentem. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

g. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sprzedawcy. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Konsumenta drogą e-mail lub w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedawca na żądanie Konsumenta lub z własnej inicjatywy może przekazać Towar do oceny producentowi lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku potwierdzenia przez producenta Towaru lub osobę trzecią istnienia wady obciążającej Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Konsumenta i uwzględni w całości lub części jego żądanie.

h. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Konsument, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, poinformuje Sprzedawcę o swojej decyzji odnośnie utylizacji Towaru, sposobie jego odebrania lub przechowywaniu Towaru przez Sprzedawcę na koszt Konsumenta. W przypadku zlecenia przekazania Towaru Konsumentowi, Konsument ponosi koszt dostarczenia mu Towaru. Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia o dalszych losach Towaru, Sprzedawca będzie przechowywał Towar naliczając Konsumentowi opłatę w wysokości 0.50 pln netto dziennie. Opłata za każdy dzień przechowywania Towaru będzie wymagalna po upływie tego dnia.

i. Postanowienia lit. h, w zakresie przechowywania i zwrotu Towaru, stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której Klient niebędący Konsumentem, zgłosił Towar do reklamacji.